VOCATIONAL UNIVERSITY
jeb Lietišķo zinātņu augstskolas pasaules un beidzot arī Latvijas izglītības sistēmas izpratnē

VOCATIONAL EDUCATION - faktiski mēs varam teikt, ka tā ir aroda iegūšana neformālās izglītības sistēmā.

Papildus skatieties šeit:

https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_education

Saistībā ar mūsu akadēmiskajiem partneriem York University, USA un PHD Institute, USA papildus informāciju radīsiet šeit: https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_education#United_States


LATVIJĀ

Beidzot Latvijā ir noslēgusies maniakālā cīņā pret neformālās izglītības sistēmā realizētajiem akadēmiskajiem grādiem - 2021. gada grozījumi Augstskolu likumā nosaka augstskolu tipoloģiju un maina to pārvaldības modeli.

Lietišķo zinātņu universitātēm un augstskolām noteiktie darbības mērķi ir attīstīt studiju, pētniecības un mūžizglītības programmas (http://muzizglitiba.gov.lv/node/15), kas atbilstoši darba tirgus prasībām nodrošina tautsaimniecības, valsts un sabiedrības attīstības nākotnes vajadzībām nepieciešamos cilvēkresursus, kā arī veikt lietišķos pētījumus un nodrošināt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi attiecīgās tautsaimniecības nozarēs.

Mūžizglītība (lifelong learning)
Izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm. (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam).

https://lvportals.lv/skaidrojumi/329076-par-kadu-augstskolu-parvaldibas-modeli-lems-saeima-2021

https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums

http://muzizglitiba.gov.lv/node/15