Par mums
Baltijas studiju centrs

"NET UNIVERSITY"

  • SIA reģistrācijas numurs UR: 50003727791
  • Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "SIA "BALTIJAS STUDIJU CENTRS "NET UNIVERSITY"" neformālās izglītības iegūšanas konsultāciju un koordinācijas centrs", Izglītības kvalitātes valsts dienests, Izglītības iestāžu reģistra Nr. 3380802289

Darbojamies jomās, kuras skar ar dažādu pakāpju neformālo, kompetenču un alternatīvo izglītību saistītus jautājumus.

Ārvalstu izglītības iestāžu izglītības dokumentu ekspertīzi Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC, www.aic.lv).

Saskaņā ar LR "Augstskolu likuma" 85. pantu (1) mūsu akadēmisko partneru izglītības dokumentu īpašniekiem nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar Akadēmiskās informācijas centru, kur, saskaņā ar Izglītība likuma 11. panta (1) 4. daļas 2. punktu, mūsu akadēmisko partneru izsniegtie izglītības dokumenti tiks pielīdzināti LR standartiem.

York University, USA izsniegtie izglītības dokumenti Latvijā tiek pielīdzināti neformālajai izglītībai (definēta LR Izglītības likumā).

Lēmumu par mūsu akadēmisko partneru izsniegto izglītības dokumentu akceptēšanu, pamatojoties uz AIC izziņu, pieņemšanai darbā profesijās, kuru profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos un/vai normatīvajos aktos, pieņem darba devējs.

AIC izsniegtās izziņas darba devējam Latvijā saturs ir apskatāms šeit: AIC_-_WORK.jpg

Ja nepieciešams neformālās izglītības sistēmā iegūtās zināšanas un prasmes pielīdzināt formālajai izglītībai (piemēram, pretendējot uz darbu profesijā, kura tiek reglamentēta ar likumu un/vai normatīvajiem aktiem), LR spēkā ir MK noteikumi Nr. 505 Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”. AIC izsniegtās izziņas studiju turpināšanai Latvijā saturs ir apskatāms šeit: AIC_-_EDU.jpg

Ja rodas papildus jautājumi par neformālās izglītības statusu Latvijā vai mūsu akadēmisko partneru izsniegto izglītības dokumentu vērtējumu saskaņā ar LR likumdošanu vai kādi citi ar konkrēto situāciju saistīti jautājumi, pirms lēmuma par studiju uzsākšanu pieņemšanas iesakām papildus konsultēties LR Izglītības un zinātnes ministrijā (www.izm.gov.lv).

Papildus skaidrojumus mēs esam sagatavojuši šeit: /sakums/informativs-pazinojums/
ĀRVALSTU AKADĒMISKĀS SADARBĪBAS PARTNERI


Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums ikvienam atļauj iegūt izglītību jebkurā citā valstī dažādos līmeņos.

Visi ar dažādu pakāpju ar neformālo, kompetenču un alternatīvo izglītību saistītie projekti tiek realizēti kopā ar kādu no mūsu ārvalstu akadēmiskās sadarbības partneriem.

Galvenie no tiem šobrīd ir:

YORK UNIVERSITY

http://yorkuniversity.org/

YORK_UNIVERSITY__USA_1.pdf

York_University__USA_2.pdf

Certificat_YU.PDF

YU_Certificate.PDF

Apliecinajums_2022.pdf

Par_YU_akreditaciju.jpg

YU_sadarbibas_partneri.jpg

PHD INSTITUTE


Appointment.pdf

PHD_Institute_Bulgarija.docx

PHD_Certificate-2.PDF

https://www.2phd.co.il/


KONTAKTI 


Telefons: +371 29643292

E-pasts: maruta@netu.lv

Adrese: Rīga, Vīlandes iela 10, LV1010, Latvija

Dažādu ar neformālo, kompetenču un alternatīvo izglītību saistītu projektu realizācijai ar "Baltijas studiju centrs "NET University"" un arī savā starpā sadarbojas un www.netu.lv piederīgas ir šādas juridiskas personas:

1. sia "New Education Technologies University" (Reģistrācijas Nr. 50003564391, IZM IKVD Izglītības iestādes reģistra Nr. 3380802288.

2. Biedrība "Resursu centrs VG grupa" (Reģistrācijas Nr. 40008266498)

3. Biedrība "ILO grupa" (Reģistrācijas Nr. 50008272091, IKVD Izglītības iestāžu reģistrācijas Nr. 3380802291)

4. Biedrība "Resursu centrs HSB grupa" (Reģistrācijas Nr. 40008294608)

5. Biedrība "Resursu centrs MAB grupa" (Reģistrācijas Nr. 40008294595)