Prasības doktora grāda iegūšanas darbam
Doktora grāda iegūšanas darbs jeb promocijas darbs ir pabeigts orģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē. Tas sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē. Ar promocijas darbu zinātniskā grāda pretendents apliecina, ka viņš ir patstāvīgi veicis orģinālu zinātnisku pētījumu.

Darba izstrādes prasības var iedalīt 2 lielās grupās -

 • Promocijas darba izstrādes un darba satura vispārējās prasības.
 • Prasības, kas saistītas ar promocijas darba iesniegšanas, izvērtēšanas un aizstāvēšanas kārtību.

Galvenie aspekti ir sekojoši -

 • Promocijas darbā patstāvīgi un ar zinātnisku novitāti jābūt atrisinātai kādai problēmai, kura ir pietiekoši svarīga (nozīmīga) attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē.
 • Promocijas darbā jābūt izklāstītiem un atspoguļotiem zinātniskā darba rezultātiem. 
 • Darbā nav jāraksta zināmas patiesības, vispārzināmas lietas vai formulas.
 • Ja darbā tiek apskatītas jau esošas teorijas, esošie procesi, dažādu objektu funkcionēšana, zināmas metodes, dati, esošo sistēmu un objektu raksturojumi u.tml., jābūt to vērtējumiem, īpatnību un atšķirību konstatējumiem (nevis tikai to vienkāršam aprakstam). Jābūt pamatojumam ar kādu mērķi un kāpēc darbā tiek apskatītas šīs teorijas, procesi, objekti, sistēmas u.tml. Piemēram, lai atsegtu esošo metožu trūkumus vai neatbilstību izvirzītās problēmas risināšanai, raksturotu zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē, parādītu neatrisinātos jautājumus u.tml. Pretējā gadījumā tam jāpaliek ārpus teksta, ka starpposmam pētnieciska darba rezultātu iegūšanai.
 • Darba nevajag dot vienkāršus faktu konstatējumus, kādas parādības, objekta vai procesa aprakstus. Ir jāizpēta un jāapraksta tikai tas, ko attiecīgie dati parada.
 • Darbā nedrīkst būt subjektīvi spriedumi un vērtējumi, nepamatoti apgalvojumi vai nekonkrēti izteicieniem. Nevajadzētu sniegt pamācības (piemēram, kuram jomam jāpievērš uzmanība, kas ir noderīgs, kam ir svarīga loma, kas ir svarīgi utt.), jo tas nav darba mērķis.
 • Ir jābūt skaidri definētam, kāpēc ir darba nepieciešams.
 • Darbā nav atspoguļo savas zināšanas, gari izklāstot dažādas teorētiskas nostādnes vai tml. Darbā, galvenokārt, jāatspoguļo pētījuma rezultāti. Darbu lasa eksperti, oponenti, specialisti, kuriem interese tikai jaunais rezultāts, nevis tas, vai doktorants daudz vai maz zina par objektu.
 • Darbā nav jāskaidro, ko nozīmē tas vai cits jēdziens. Izņēmums var būt teorētiskas nostādnes, kas ir apstrīdamas vai darbā lietotie jēdzieni, kas ir neskaidri un autors dod savus precizējumus.
 • Darbā jābūt ievadam, anotācijai, vismaz 3 nodaļām ar apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, informācijas avoti sarakstam.
 • Īpašas prasības ir darba ievadam, kam jāsatur sekojoši aspekti - tēmas izvēles aktualitātes pamatojums, darba mērķi un uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets,  pētījuma metodes un teorētiskais (metodoloģiskais) pamatojums,  zinātniskā novitāte, aizstāvēšanai izvirzāmās tēzes, publikācijas, ziņojumi par piedalīšanos zinātniskās konferencēs un semināros, pētījuma rezultātu aprobācija un praktiskais pielietojums, darba apjoms un īsas nodaļu satura anotācijas. Ievadā darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes, izklāstījis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs.

Tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums

 • Promocijas darba tēmai jāatbilst attiecīgajai doktorantūras programmai.
 • Tēmas nosaukumam jāatsedz kāda būtiska problēma, kas kādā zinātnes virzienā vai sfērā tiks atrisināta.
 • Pēc darba nosaukuma jābūt skaidram, kas tiks pilnveidots, attīstīts, izpētīts un tml.
 • Tēmas nosaukuma formulējumā nevar būt vārdi "nozīme", "loma"", "aktualitāte" un tml., jo nevar veikt pētījumu tikai par to, lai pierādītu nozīmi, lomu, aktualitāti un tml.
 • Jācenšas novērst tēmu dublēšanos - pirms tēmas izvēles ir jāiepazīstas ar jau izstrādātiem darbiem par izvēlēto tēmu.

                            Darba mērķi un uzdevumi

 • Darba mērķim ir jāatsedz problēmu, kuru paredzēts atrisināt.
 • Darba mērķim ir jābūt cieši saistītam ar darba nosaukumu, bet tam jābūt konkretizētākam un izteiktam izvērstā veidā.
 • Darbā jābūt vienam, pietiekoši nozīmīgam mērķim.
 • Darba uzdevumiem ir jābūt saistītiem ar darba mērķi un tā sasniegšanu.
 • Darba uzdevumi nedrīkst dublēt darba mērķi.

                           Pētījuma objekts un priekšmets

 • Pētījuma objekts un priekšmets jāformulē tā, lai precīzi noteiktu pētījuma virzienu, lai pētījuma gaita nenovirzītos no tēmas, lai noteiktu pētāmās parādības (objekta, procesa, sistēmas u.tml.) identitāti, to vietu citu parādību kopuma un saistību ar citām parādībām (objektiem, procesiem, sistēmām u.tml.).
 • Pētījuma objekta un priekšmeta formulējums principa nosaka, kas īsti tiek pētīts. Pētāmajam objektam jābūt pietiekoši vispārīgam.·       
 •  Atbilstoši darba satura un pētījuma apjoma nosacījumiem tas nevar būt viens individuāls objekts (firma, uzņēmums, iestāde u.tml.).
 • Par pētījuma objektu jābūt objektu kopai, ekonomika – vismaz lielai nozarei, noteiktas klases reģioniem, procesiem, kas ir pietiekoši vispārīgi, lielām, sarežģītām sistēmām u.tml.
 • Pētījuma priekšmets ir pētāmā objekta attiecīgais pētāmais aspekts. Piemēram, kādā tautsaimniecības nozarē var pētīt tikai darbaspēka aspektu.
 • Pētījuma objekta un priekšmeta definēšana ļauj labāk saprast, un ja nepieciešams, formulēt pētījuma ierobežojumus.

              Pētījuma metodes un teorētiskais (metodoloģiskais) pamatojums

 • Jānorāda darbā izmantotas pētījuma metodes.
 • Jālieto mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes.
 • Jāuzrada pētījuma metodoloģija (kāda teorija ir pētījuma pamatā, kādu ievērojamu pasaules zinātnieku sasniegumi ir ņemti vērā, kādi zinātnieki attiecīgo problēmu ir risinājuši un tml.)
 • Darba metodes var būt vairākas.
 • Jāuzrada vispārīgas metodes, nevis konkrētās.

Zinātniskā novitāte
 • Jādefinē un jāraksturo savus zinātniskos sasniegumus tēmas izpilde un savas zinātniskās izstrādnes.
 • Par zinātnisko novitāti var būt jaunas metodes, modeļi, problēmas risināšanas metodoloģija, teorijas vai to attīstība, analīzes paņēmieni, metodikas, izstrādātas organizatoriskas u.c. struktūras, dažādu procesu prognozes u.tml.
 • Zinātniskā novitāte jāformulē izvērstā veidā.

Aizstāvēšanai izvirzāmās tēzes

 • Jābūt darbā gūto rezultātu un atziņu apkopojumam.
 • Težu skaits nav noteikts, tās varētu būt 3 – 5 svarīgākās un nozīmīgākās tēzes, kas izriet no darba rezultātiem, tā novitātes un kuras autors pierādītu un pamatotu pie aizstāvēšanās.

Publikācijas

 • Darba rezultāti ir jāpublicē.
 • Publikāciju skaits - vismaz 4 publikācijas (bet tas atkarīgs ari no publikāciju kvalitātes).
 • Jābūt vismaz vienai “solīdai” publikācijai.
 • Vēlams ievietot publikācijas dažādos izdevumos.
 • Darba autora piedalīšanās starptautiskā projektā, kuram ir tieša saistība ar darba tēmu, var tikt uzskatīta kā publikāciju nepieciešamību aizstājoša aktivitāte.

Ziņojumi zinātniskās konferencēs un semināros

 • Doktorantam jāpiedalās zinātniskās konferencē vai semināros un jāuzstājas ar referātiem.
 • Referātu skaits nav noteikts, bet ieteicamas vismaz 2 starptautiskas konferences.
 • Darba autora piedalīšanās starptautiskā projektā, kuram ir tieša saistība ar darba tēmu, var tikt uzskatīta kā aizstājoša aktivitāte nepieciešamībai piedalīties zinātniskās konferencēs un semināros.

Pētījuma rezultātu aprobācija un praktiskais pielietojums

 • Kādā objektā (vai vairākos) būtu jāpārbauda autora zinātniskās izstrādes un no pārbaudes rezultātiem jāizdara vispārinājumi par to pareizību un piemērojamību praksei (to pamatot ar atsauksmēm).
 • Pētījuma rezultātus var aprobēt ari mācību procesā, ieslēdzot zinātniskās izstrādes lasītajos studiju kursos vai atsevišķās lekcijās.

Apjoms un īsas nodaļu satura anotācijas

 • Darba apjoms nav reglamentēts.
 • Rekomendējamais darba apjoms ir 160 lpp. bez pielikumiem.
 • Jāuzrāda darba galvenās nodaļas un to satura īsa anotācija.

Secinājumi un priekšlikumi

 • Secinājumiem ir jāizriet no pētījuma rezultātiem.
 • Secinājumiem jābūt nozīmīgiem un saturīgiem.
 • Secinājumi jānumurē.
 • Secinājumos nav jāizklāsta piemēri.
 • Secinājumi nedrīkst būt tēmas aktualitātes.

York University, USA Baltijas studiju centrā svarīgākās prasības un regulējošie noteikumi, galvenokārt, ir saistīti ar 3 Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvajiem aktiem -

 • „Zinātniskas darbības likums” (5.05.2005.g.) (ar grozījumiem 2007.g.).
 • “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”. Ministru Kabineta 27.12.2005.g. noteikumi Nr. 1001.
 • ”Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums”. Ministru Kabineta 8.03.2005.g. noteikumi Nr.165.

Prasības publikāciju noformēšanai

 • Publikācijas valoda - latviešu vai angļu valoda.
 • Raksts  jādrukā  teksta  redaktora  programmā Microsoft  Word šriftā Times  New  Roman (burtu lielums - 12).
 • Titullapā jānorāda: raksta nosaukums (burtu lielums – 16, bold) latviešu un angļu valodā, autora vārds, uzvārds, e-pasts, telefons un studenta ID, izglītības iestādes nosaukums, e-pasts un telefons.
 • Kopsavilkums latviešu un angļu valodā (1500 rakstu zīmes, ieskaitot intervālus).
 • Ja raksts iesniegts angļu valodā,  kopsavilkumam  jābūt  latviešu  un  angļu  valodā. 
 • Kopsavilkumā  jābūt iztulkotam  raksta  virsrakstam,  jāapraksta  pētījuma  problemātika  un  galvenie secinājumi.
 • Raksta  apjoms:  12000 –15 000  zīmes,  ieskaitot intervālus  (burtu  lielums –12; intervāls starp rindām -1,5; lappušu malas –2.0 cm).
 • Pamatteksta ieteicamās sadaļas: ievads (mērķis, materiāli un metodes), materiāla  analīze, secinājumi un/vai rezultāti,  bibliogrāfija un citi informācijas avoti.
 • Attēliem, grafikiem un diagrammām jābūt melnbaltiem, tie ir jānumurē (ja tie nav paša  autora  veidoti,  jāpievieno  atsauces  uz  pirmavotu).
 • Attēliem,  grafikiem  un diagrammām jābūt jpg, gif vai tif formātāun atsevišķā failā.
 • Ja rakstā tiek iekļautas tabulas, tajās noteikti jābūt vertikālām un horizontālām līnijām.
 • Piezīmes un skaidrojumi ievietojami parindē.
 • Bibliogrāfijas burtu lielums –12, intervāls starp rindām –1.
 • Atsauces uz avotiem, literatūru, elektroniskajiem un citiem resursiem jāiekļauj raksta tekstā  apaļajās  iekavās.
 • Ja  atsaucēs  tiek  izmantoti  saīsinājumi, bibliogrāfijas  sarakstā  tie  ir  jāatšifrē,  bet  atsaucē  jānorāda  sējums  un  izmantotā lappuse.
 • Literatūras saraksts jāsakārto autoru uzvārdu vai iespieddarbu nosaukumu alfabēta secībā.
 • Raksta  manuskripts  jānosūta pa  elektronisko  pastu uz maruta@netu.lv 
 • Par raksta pieņemšanu publicēšanai lemj York University pēc šādiem kritērijiem: tēmas aktualitāte un publikācijas zinātniskais līmeni; raksta valoda, atslēgvārdu un kopsavilkuma atbilsme publikācijas saturam; raksta struktūras atbilsme noformēšanas prasībām.