Integrētā, iekļaujošā un kontekstuālā izglītība,
kura tiek īstenota mūsu akadēmisko partneru universitātēs YORK UNIVERSITY, USA un PHA INSTITUTE, USA vai ar tām akadēmiski saistītajās mācību iestādēs

Dzīves laikā iegūtās zināšanas un prasmes, neatkarīgi no veida, kādā tās tika apgūtas, ir vienlīdz svarīgas un tās kalpo par cilvēka izaugsmes un attīstības pamatu. Neformālās un kompetenču izglītības galvenais mērķis ir akadēmiski un finansiāli atbalstīt un pavadīt alternatīvos mācību procesus, kuros iegūtās zināšanas ir praktiski pielietojamas un atmaksājas jau studiju laikā.

Par integrētām jeb iekļaujošām studiju programmām tiek uzskatītas tādas, kurās tiek kombinēti dažādi aspekti, lai, ņemot vērā cilvēka iepriekšējo izglītības, dzīves, izglītības un darba pieredzi, spējas un iespējas, šodienas reālās vajadzības un nākotnes perspektīvas, rezultāts veidotu vienotu veselumu, lai nepazustu nekas no  iepriekš iemācītā, uzzinātā vai prastā. Integrēto programmu saturs ir orientēts uz sabiedrībā pieprasītām kompetencēm, radošumu un inovāciju. Viennozīmīgi var teikt, ka tās ir darba vidē noritoša mācību programma un tās realizācijā tiek ņemta vērā daudzu pasaules valstu labākā pieredze.

Integrētās programmas nodrošina jaunu pieeju izglītības procesam, tā centrā liekot cilvēka sagatavošanu konkrētas kvalifikācijas iegūšanai.
Tā ir darba vidē balstīta apmācība bakalaura grāda iegūšanai tiem, kuriem jau ir konkrēta darba pieredze un maģistra grāda iegūšana tiem, kuriem jau ir izglītība kāda no starpdisciplinārajām studiju programmām. Tas ir process, kurā vienlaicīgi notiek gan mācīšanās, gan darbs izvēlētajā jomā ar mentora atbalstu. Šīs programmas lieliski apvieno sevī iespēju vienlaicīgi mācīties un strādā sev vēlamā tempā vai apjomā – katrs mācību plāns tiek izstādāt individuāli. Tā ir arī iespēja iegūt unikālu kvalifikāciju, atsijājot visu lieko un koncentrējoties tikai uz noteiktu prasmi. Ir pietiekami liela studenta izvēles brīvība, nosakot apgūstamo priekšmetu loku. Var izvēlēties arī divas specializācijas jomu, no kurām viena ir galvenā, bet otra – papildu.