Neformālās izglītības iespējas
Studiju pamatā ir patstāvīga materiālu izpēte un papildus informācijas iegūšanas prasmju attīstīšana.
Biežākā ar izglītības jautājumiem saistītās problēma: ir darba pieredze un pat vērā ņemami panākumi kādā noteiktā jomā vai uzņēmējdarbībā, taču nav vispārpieņemtā izglītības dokumenta, kas to apliecinātu. Respektīvi nav bakalaura, maģistra vai doktora grāda. Laiks ir paskrējis ātri, izvēle vienmēr ir bijusi par labu reālam darbam, ģimenei vai sportam, ir trūcis motivācijas, iespēju vai līdzekļu mācībām, ir traucējusi slimība vai rūpes par tuviniekiem. Un reiz pienāk brīdis, kad izglītības dokumentu trūkums ir nopietns šķērslis karjeras veidošanā un neļauj cilvēkam komfortabli justies sabiedrībā. Turklāt tas ir arī ļoti sensitīvs jautājums, kurš "spiež sirdi" un kuru cilvēks nelabprāt atklāj citiem.
Neformālās izglītības sistēma paredz iespējas komfortabli un juridiski korekti atrisināt problēmsituācijas -
  • Iegūt bakalaura grādu, ja klasiskā veidā nav pabeigta vidusskola.
  • Iegūt maģistra grādu, ja klasiskā veidā nav iegūts bakalaura grāds.
  • Pabeigt kādreiz iesāktās, bet tā arī nepabeigtās studijas.
  • Ekonomēt laiku, uzsākot maģistra studijas paralēli bakalaura studijām.
  • Iegūt bakalaura, maģistra vai doktora grādu, izmantojot akadēmiskā atbalsta programmas.
  • Iegūt grādu cilvēkiem ar jebkuras intensitātes īpašām vajadzībām jebkurā jomā.