Datu aizsardzības un privātuma politika
Saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) stāšanos spēkā 2018. gada 25. maijā, tās prasībām ir adaptēta mūsu privātuma un datu glabāšanas politika, kas nodrošinās mūsu esošo un potenciālo klientu vislabāko personas datu apstrādes un glabāšanas principu kvalitāti un pārredzamību. Deatlizētāku informāciju Jūs varat iegūt sazinoties ar mums.
Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu klientu vai citu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem. Privātuma politika tiek piemērota  gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai paudis nodomu vai interesi izmantot mūsu pakalpojumus, kad jūs esat netieši saistīts ar kādu pakalpojumu,  kad  attiecības  ir  nodibinātas  vēl  pirms  mūsu šībrīža privātuma politikas stāšanās spēkā, ja jūs esat sniedzis un/vai mēs iegūstam jūsu personas datus.