SPECIAL EDUCATION (Atbalsta programmas),
kuras tiek īstenotas mūsu akadēmisko partneru universitātēs YORK UNIVERSITY, USA un PHD INSTITUTE, USA vai ar tām akadēmiski saistītajās mācību iestādēs

Special Education ir īpašas atbalsta programmas cilvēkiem ar īpašam vajadzībām mācību procesā un to mērķis ir apmierināt šo cilvēku unikālās vajadzības un nodrošināt viņiem iespēju realizēt savu potenciālu. Statistika liecina, pieaug to cilvēku skaits, kuri cieš no dažādām mentālām vai fiziskām kaitēm, vai arī ir neaizsargāti dažādu sociālu faktoru dēļ (vecums, nabadzība, darba pieredzes trūkums, personīgas krīzes situācijas un tml.).

Šo programmu mērķis ir veicināt īpašo cilvēku integrāciju darba tirgū, veicināt viņu labklājības izaugsmi un mazināt izolētību no sabiedrības. Atbalsta programmu studenti spēj ātri reaģēt uz darba tirgus prasībām un pielāgoties tehnoloģiju attīstībai, nodrošinot sev tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējas. Īpaši tiek uzsvērts, ka mācīšanās process tiek vērtēts kā medicīniska procedūra un socializācijas process: mācoties veidojas kritiska domāšana, prasme izteikt savas domas un formulēt jautājumus, iemaņas meklēt un analizēt informāciju, tiek stimulēta motivācija un pašcieņa un tml.